Giovanni Venuti

Due Commedie Teatrali
di Giovanni Venuti
Pagine: 68
Prezzo: non indicato
 


 

Per questioni di privacy il lettore che desidera contattare l'autore per l'acquisto di un volume, deve inviare una e-mail a ali@pennadautore.it

 

A T T O I
Scena I
CIUZZA e ZINA

Camera arredata con semplicità, ma non povera
ZINA ma comu succidiu… ’nta nà vota?
CIUZZA iddu, veramenti era malatu, picchì era cardio epatico… vaia era malatu i cori. Sabbutu si giucau quattru numera, chi ci l’avia datu so nonnu 'nto sonnu.
ZINA pì chistu muriu… non po’ essiri!
CIUZZA po’ essiri! po’ essiri!!
ZINA ma comu, unu gioca quattro numera e poi senza picchì e piccomu… mori… Chi nicchinnacchi!… non mi cunfanfira!
CIUZZA u picchì, c’è… picchì iddu, giucau e vinciu… nà quatenna ’nsiccu.
ZINA ma comu, unu vinci nà quatenna e mori du dispiaceri… casomai… mori dà cuntintizza… non mi cunfanfira!… chi nicchinnacchi!
CIUZZA si tu, mi lassi spiegari, iò mi spiegu in due paroli… soccintamenti! Idddu, vinciu… però piddiu…
ZINA spieghiti… “soccintamenti…” vinciu o piddiu…
CIUZZA (decisa) vinciu a quatenna e piddiu u bigliettu!!
ZINA mischinu! ci vinni nà schimia!
CIUZZA a tia?
ZINA no… a iddu!
CIUZZA e picchì dici schimia… a diri schi-iddu! allura poi finiu a comu
ZINA voi diri annau in coma?
CIUZZA in coma si era fimmina... è masculu a comu!
ZINA e suffriu assai?
CIZZA trimava comu quannu Nedda, si manciau i funghi pulcini.
ZINA e u medicu chi dissi?
CIUZZA dissi chì pigghiavu un cardio a palmo a palmo!
ZINA mischinu! Ma a mia non mi cunfanfira!
CIUZZA Janu, paci all’anima soi… avia dù baie passi… ma chi voli diri bai e passi?
ZINA precisu, no sacciu… ma quannu unu camina e ncontra un cani chi fa… si scanta. E ci dici… chi bai… passi… chi bai… passi… si scanta!…
CIUZZA si scanta e ci pigghia un colpo apoppolletto
ZINA ma poi u bigliettu u truvaru?
CIUZZA non truvaru nenti… ma su truvamu… divintamu ricchi.
ZINA picchì tu penzi… chi trasemu puru nui… ’nta frittata?
CIUZZA cettu! semu i cugnati quannu u tò vicinu stà bbeni..ammenu u ciauru, ti veni..
ZINA si… ma sidici… cù spatti javi a megghiu patti!a mia non mi cunfanfira!
CIUZZA si… mi sono capita… tu dici chi so mugghieri fa scumpariri i soddi?!
ZINA idda, javi l’obbi delle piante… si spenni… e si fa i pianti
CIUZZA iò dicu chi si spenni e si fa i risati… non so se mi sono capita!
ZINA capia! capia! u bigliettu non si trova?!… ma a mia non mi cunfanfira!
CIUZZA picchì non ti cunfanfira?
ZINA comu a una cì mori u maritu… e chi fa… si vesti eleganti… chi nicchinnacchi!
CIUZZA sai, idda pì caratteri… è lussuriosa!
ZINA veru è… ama il lussu… ma nta st’occcasioni… chi nicchinnacchi?!
CIUZZA intantu iddu s’innannau… è ddà patti e ristau sulu (ride)
ZINA non ridiri chi sta arrivannu quacchi d’unu!


Scena II
DETTE più CICCIO e CICCIA

Ciccio ha il braccio destro ingessato, che si allunga verso la sua destra, mentre il sinistro è anche ingessato, ma lascia libero l’avambraccio.
CICCIO c’è premesso!
CICCIA possiamo?
ZINA avanti… c’è libero accesso.
CIUZZA picchì penzi chi vinnunu picchì janna annari o cessu?
ZINA muta in italiano si dice cosi… datti nà picca i tonu cu’ stì cammareri!
CIUZZA si vi volete accomodari sopra il divano, poi casumai annati o cessu:
ZINA Cicciu… chi jai?
CIUZZA Cicciu chi t’è capitato
CICCIA ha avuto un brutto sinistro.
CICCIO chi mi futtiu puru u destru!
ZINA unni fu?
CICCIO fu…
CIUZZA quannu fu?
CICCIO fu…
ZINA picchì fu?
CICCIO fu…
CIUZZA comu fu?
CICCIO si mi lassati u tempu iò vu’ spiegu… fu u trammi.
CICCIA fu nà trammata…
CICCIO mi firrau di facci così… (si muove e col braccio colpisce Zina)
ZINA ahi! chi malanova fai…
CICCIO mi pigghiau i facci!
ZINA puru a mia!
CICCIA puru a idda!
CICCIO chi fai ripeti comu o pappajaddu?
CIZZA (a Zina) fossi comu a nà scimmiedda.
ZINA e t’ingissaru comu o ’ncrucifissu!
CICCIA comu a menzu crucifissu!
CIUZZA e comu Fai… poviru Cicciu?
CICCIO m’aiuta Ciccia…
ZINA povera Ciccia… puru tu comu fai hai morbu di parchi e sona.
CICCIO c’è di ridiri quannu è fari un gocciu d’acqua…
CICCIA bagnamu sempi tuttu ’nterra… iò ceccu i teniri a manu femma… ma mi trema.
CICCIO non ti preoccupari Ciccia, chi si ti trema a mani mia mi piaci (ride):
CIUZZA sempi allegru Cicciu!
ZINA non cancia mai…
CIUZZA ma ’nta stù mumentu non è u casu i ridiri
CICCIA sai comu si dici: non c’è funerali semza risu e matrimoniu senza chiantu!
ZINA (rimprovera Ciccio) cecca i essiri serio, c’è un mottu! serii e compunti
CICCIO i punti no! Mi desunu o spitali!
CICCIA ’nta sti casi, si fa a faci seria… vaia brutta!
ZINA (a Ciuzza) chiù brutta i com’è!
CIUZZA non facemu vociati picchì…
CICCIO si sbigghia u mottu (ride)
CIUZZA capaci chi si vidi mottu e mori du scantu!! (ride)
CICCIO mi vulia bbeni… però... mi cazzuliava sempi!
ZINA chi facia? chi facia?
CICCIA u pigghiava a coppa i cazzola.
CIUZZA aviumu caputu nautra cosa! (ridono)
CICCIO mi dicia sempi: Tè ’nzignarie tè peddiri!
CICCIA (piangendo) inveci piddemmu a iddu:
CICCIO passamu dda’ patti chi si sentiravi sulu… poviru principali!
ZINA annati! annati!
CICCIO con primmessu.
ZINA faciti i vostri còmmuti.
CICCIA nui nni’ congedamu.
CICCIO e chi ficiumu u sevvizziu militari!

ESCONO (continua)

- VETRINA LETTERARIA -

 
HOME PAGE